Molimo Vas da pre poručivanja pročitate naše USLOVE internet-kupovine,

kako biste znali sve u vezi sa mogućnostima isporuke željene robe. Hvala!

POPUST

SIKA Top Seal-107 2 komp.25 kg

ŠIFRA PROIZVODA
2017
7.150,00 din.
-
+
Osnovne informacije
  • Dvokomponentni hidroizolacioni premaz široke namene.
  • Proizvođač: "Sika", Švajcarska.
  • Pogodan za kupatila, terase, balkone i razne betonske površine.
  • Komponenta A - beličasta tečnost (5 kg), komponenta B - sivi prah (20 kg).
  • Potrošnja: 2,0 kg/m2 po jednom sloju (1 mm). Preporučen rad u dva sloja.
  • Pakovanje: džak i kanta ukupne mase 25 kg.

Tehnički list
Izdanje 04/12/2014
Identifikacioni br:
02 07 01 01 002 0 000001
SikaTop® Seal-107
1 1/6
Construction
SikaTop® Seal-107

Vodonepropusni, vlagoodbojni i paropropusni, polimer
cementni hidroizolacioni malter

Opis proizvoda

SikaTop® Seal-107 je dvokomponentni, paropropusni polimer-modifikovani
cementni malter, koji se sastoji od tečnog polimera i smeše na bazi cementa sa
specijalnim aditivima.
SikaTop® Seal-107, kao zaštitni premaz, je u skladu sa zahtevima standarda EN
1504-2.

Upotreba

SikaTop® Seal-107 se koristi za:
 Unutrašnju i spoljašnju hidroizolaciju i zaštitu betonskih podloga, cementnih
maltera, opeka i blokova od vlage
 Zaštitu betonskih konstrukcija od uticaja soli za odmrzavanje i efekata
mržnjenja i otapanja
 Krutu, paropropusnu, hidroizolaciju zidova u podrumima, kod izgradnje novih
objekata kao i sanacije
 Popunjavanje pora, odn. šupljina
 Hidroizolaciju podruma i suterena, rezervoara pitke vode
 Zaptivanje finih pukotina u betonskim konstrukcijama (koje nisu izložene
pomeranjima)
 Malter za izravnavanje, kod radova na sanaciji betona
SikaTop® Seal-107 može da se koristi za zaštitu betona, a naročito je pogodan:
√ Za kontrolu vlage (Princip 2, metoda 2.2 standarda EN 1504-9)
√ Za povećanje otpornosti (Princip 8, metoda 8.2 standarda EN 1504-9)

Karakteristike / prednosti 

Lako se nanosi četkom ili gleteriom u tankim slojevima
 Ne zahteva vodu
 Prethodno dozirane komponente
 Nanosi se ručno ili prskanjem
 Lako i brzo se meša
 Veoma dobra adhezija
 Pruža zaštitu betona od karbonizacije
 Pruža zaštitu od prodora vode
 Nema korozivan uticaj na čelik ili gvožđe
 Može se premazivati
 Paropropustan
 Atestiran za upotrebu u dodiru sa pitkom vodom

Testovi

Odobrenje / standardi Izveštaj o ispitivanju br. VHM – 495/14 od strane IMS a.d. Beograd; Srbija
Izveštaj o usaglašenosti 1020-CPR-010-033529 TZUS Prag; Sertifikaciono telo
br.1020
2 SikaTop® Seal-107 2/6
Podaci o proizvodu
Oblik
Izgled / boja
Komponenta A: bela tečnost
Komponenta B: sivi prah
Smeša proizvoda: siva boja
Pakovanje
Pakovanja od 25 kg (džak od 20 kg i kanta od 5 kg)
Skladištenje
Uslovi skladištenja / rok upotrebe
12 meseci od datuma proizvodnje ukoliko se propisno skladišti u neoštećenom i neotvorenom originalnom pakovanju u suvim i svežim uslovima. Tečna komponenta mora biti zaštićena od mraza.
Tehnički podaci
Hemijska baza
Komponenta A: tečni polimer i aditiv
Komponenta B: portland cement sa odabranim agregatom i aditivima
Gustina
Gustina svežeg maltera: ~ 2,00 kg/l
Debljina sloja u jednom radnom koraku
min. 0,75 mm
max. 2,00 mm
Kapilarna apsorpcija
0,02 kg/(m2·h0,5) (EN 1062-3)
Paropropusnost (Sd)
0,28 m ( za debljinu ( Klasa I Sd < 5m )
Mehaničke / fizičke osobine
Čvrstoća pri pritisku
(U skladu sa standardom EN 196-1)
7 dana
~ 15 N/mm2
28 dana
~ 25 N/mm2
Čvrstoća pri savijanju
(U skladu sa standardom EN 196-1)
7 dana
~ 8 N/mm2
28 dana
~ 9 N/mm2
Jačina veze (adhezija)
Od 2,0 do 3,0 N/mm2 (lom podloge)
E-modul
Statički: ~ 12 kN/mm2

Informacije o sistemu
Detalji o primeni

Potrošnja / doziranje
Potrošnja zavisi od hrapavosti i profilisanosti podloge i debljine nanetog sloja.
Okvirno, oko 2,0 kg/m²/mm (ne uključujući dozvoljene gubitke materijala, površinski profil i poroznost itd).
Od 1 pakovanja od 25 kg ( A+B ) dobija se oko 12,5 l maltera

Kvalitet podloge

Podloga mora btii strukturno zdrava i bez bilo kakvih tragova nečistoća, trošnih i rasutih delova, cementnog mleka, ulja i masti itd.
Površinska zatezna čvrstoća betona (pull off test) mora biti > 1,0 N/mm2.
3 SikaTop® Seal-107 3/6

Priprema podloge
Opšte napomene:

Podloga mora bit pripremljena nekom od priznatih abrazivnih metoda, kao što je obrada mlazom vode pod visokim pritiskom, obrada pneumatskim alatima, peskarenje, sačmarenje, brušenje itd. i mora biti propisno prethodno navlažena dok se ne dobije zasićena, mat vlažna površina.
Za popunjavanje pora / šupljina:
Peskarenjem ukloniti sve nečistoće, uključujući i unutar pora / šupljina.
Kao malter za izravnavanje:
Sve površine pripremiti i očistiti odgovarajućim abrazivnim (mehaničkim) sredstvima, kao što je abrazivno peskarenje ili slična metoda, kako bi se uklonilo cementno mleko, površinske nečistoće i svi postojeći premazi, i kako bi sve šupljine i gnezda u betonu bili jasne i izožene teksture. Površina koja se dobije nakon toga mora biti profilisana kako bi se postigla maksimalna adhezija.

Uslovi primene / ograničenja

Temperatura podloge
+8°C min. / +35°C max.
Temperatura okoline
+8°C min. / +35°C max.

Uputstvo za upotrebu

Mešanje
A : B = 1 : 4 (masenih delova)
Vreme mešanja
Oko 3 minuta
Alati za mešanje
SikaTop® Seal-107 se obavezno meša pomoću električne mešalice sa prinudnim dejstvom ili u čistom buretu pomoću bušilice i nastavka za mešanje (maks. 500 o/min). Standardne mešalice za beton sa slobodnim padom NISU preporučljive.
Način primene / alati
Komponentu A promućkati pre upotrebe. Sipati oko polovine sadržaja komponente A u posudu za mešanje i polako dodati deo komponente B uz mešanje. Dodati ostatak komponente A i nastaviti sa mešanjem dok se ne dobije ujednačena smeša bez grudvica. Pre nanošenja smeše, podloga mora biti prethodno navlažena do zasićenja.
Nanošenje četkom:
Prethodno spravljenu smešu SikaTop® Seal 107 naneti na podlogu ručno, pomoću krute, robusne četke. Prvi sloj se nanosi u istom pravcu.
Drugi sloj SikaTop® Seal-107 naneti četkom u suprotnom pravcu u odnosu na prvi sloj, i to odmah nakon što prvi sloj očvrsne.
U zavisnosti od konkretnih gradilišnih uslova, u cilju ostvarenja zahtevanih karakteristika može se očekivati da će biti potrebno ponoviti postupak i neneti 3 ili više sloja.
Nanošenje gleterom:
Preporuka je da se nanošenje gleterom koristi, kao metoda uvek kada su u pitanju permanentni hidrostatički pristisci. Nanošenje gleterom u dva sloja omogućava bolju kontrolu i uniformnost u pogledu debljine nanetog sloja, kao i zadovoljenje viših estetskih kriterijuma u pogledu ravnosti podloge. Kada se prvi sloj SikaTop® Seal-107 nanosi nazubljenim gleterom (npr. 3x3 mm ili 4x4 mm). Drugi sloj SikaTop® Seal-107 naneti ravnim gleterom u poprečnom pravcu, odmah nakon što prvi sloj očvrsne.
U prvi sloj svežeg maltera može se postaviti mrežica od staklenih vlakana, otporna na baze. Preporuka je da se mrežica ugrađuje u slučajevima očekivanih značajnih sila zatezanja (eventualnih deformacija) u podlozi.
SikaTop® Seal-107 može se nanositi i pomoću odgovarajuće pumpe za fine maltere.
Za podne spojeve i ostala kritična mesta (na primer spoj horizontalnih i vertikalnih površina), hidroizolacioni sloj se može ojačati pomoću trake Sika® Seal Tape S. Traka se postavlja u sveži prvi sloj maltera, a zatim prekriva drugim slojem.
Keramičke i mozaik pločice mogu se polagati preko SikaTop®Seal-107 pomoću odgovarajućeg cementnog lepka za pločice (u skladu sa C2 klasom prema standardu EN 12004). Spojevi pločica mogu se ispuniti odgovarajućom masom za fugovanje tipa Sika®Ceram.
Čišćenje alata
Odmah nakon upotrebe sav alat i opremu za nanošenje materijala očistiti čistom vodom. Očvrsli / osušeni materijal uklanja se isključivo mehaničkim putem.
4 SikaTop® Seal-107 4/6
Rok za nanošenje materijala nakon mešanja komponenti (Potlife)
Oko 40 minuta na +20°C
Vreme čekanja / mogućnost premazivanja
Maksimalno vreme čekanja između slojeva
+10°C
~ 12 sati
+20°C
~ 6 sati
+30°C
~ 3 sata
Ukoliko je vreme čekanja duže od 24 sata, površinu obraditi blagim peskarenjem.
SikaTop® Seal-107 se može naknadno premazivati osnovnim premazima ili premazima na bazi rastvarača.
SikaTop® Seal-107 se mora negovati i sazrevati najmanje 7 dana pre eventualnog nanošenja drugih materijala.
Napomene o primeni / ograničenja
SikaTop® Seal-107 nije dekorativni premaz i može pokazati znakove cvetanja posle kiše ili po vlažnom vremenu. Ovo ni na koji način ne utiče na kvalitet ovog premaza. Na mestima na kojima će SikaTop® Seal-107 biti vidljiv nakon završetka radova, trebalo bi koristiti ovaj proizvod u beloj boji koja je estetski zahvalnija.
Izbegavati nanošenja pri direktnoj sunčevoj svetlosti i/ili jakom vetru. Nikako ne dodavati vodu. Proizvod nanositi samo na zdrave, prethodno pripremljene podloge. Ne prekoračivati maksimalnu debljinu sloja.
U zavisnosti od specifičnih zahteva dozvoljeno je materijal umešati u odnosu komponenti do maksimalno A:B = 1 : 4,5.
Radi obezbeđivanja vodonepropusnosti i vlagonepropusnosti, uvek nanositi najmanje 2 sloja, kako bi se dobila minimalna ukupna debljina između 2.0 mm. Na površinama sa snažnim prodorom vode, moguća je potreba za tri ili čak više slojeva.
Sveže naneti materijal zaštiti od mraza i kiše i sličnih uticaja.
Površine obrađene SikaTop® Seal-107 nisu pogodne za opterećenja kretanjem (pešački saobraćaj). Da bi se omogućilo kretanje, obezbediti zaštitu u vidu keramičkih pločica ili cementnih košuljica sa dodatkom npr. SikaLatex®, Sika®-1 ili slično.
Radi obezbeđivanja vodonepropusnosti i vlagonepropusnosti, neophodno je posebno obratiti pažnju da se izbegne probijanje vodonepropusnog premaza šrafovima, ekserima ili bilo kojim priborom ili alatom za pričvršćivanje. Ovo se može sprečiti upotrebom materijala za lepljenje elemenata tipa SikaDur®, SikaFlex, Sika Bond itd.
Proeveriti lokalnu regulativu u pogledu neophodnih odobrenja za upotrebu u direktnom, neposrednom kontaktu sa pitkom vodom.
Detalji o sušenju
Nega pri sušenju
Veoma je važno da se obezbedi nega SikaTop® Seal-107 odmah nakon nanošenja, i to u trajanju od najmanje 3 do 5 dana, kako bi se obezbedila potpuno hidriranje cementa i pucanje smanjilo na minimum.
Upotrebljavati polietilenske folije ili slične atestirane materijale.
5 SikaTop® Seal-107 5/6
Construction
Napomene
Svi tehnički podaci navedeni u ovom Tehničkom listu zasnovani su na laboratorijskim ispitivanjima. Konkretne izmerene vrednosti mogu varirati usled okolnosti na koje mi ne možemo uticati.
Lokalni propisi
Obratiti pažnju da se u zavisnosti od određenih lokalnih propisa osobine ovog proizvoda mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Potrebno je konsultovati lokalni Tehnički list proizvoda za tačan opis oblasti primene.
Zdravstvene i bezbednosne informacije
Korisnici mogu naći informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda u najnovijem Tehničkom listu o bezbednosti materijala koji sadrži fizičke, ekološke, toksikološke i druge bezbednosne podatke.
Pravna pouka
Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima u skladu sa preporukama proizvođača Sika. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu podesnosti za prodaju ili pogodnosti za specifičnu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Korisnik proizvoda mora izvršiti proveru da li proizvod odgovara predviđenoj upotrebi i svrsi. Sika zadržava pravo izmene karakteristika svojih proizvoda. Prava svojine trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine podležu našim tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem Tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
6 6/6
Construction
SikaTop® Seal-107
Napomena Sledeći odeljak je obavezan samo za zemlje članice EU.
CE Oznaka Standardom EN 1504-2 „Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih
konstrukcija – Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i procena usaglašenosti – Deo 2:
Sistemi za zaštitu površine betona“ definisani su minimalni zahtevi za proizvode i
sisteme za zaštitu i sanaciju betona.
Proizvodi koji spadaju pod ovu specifikaciju moraju imati CE-oznaku prema Aneksu
Za, Tabeli ZA.1e, a u skladu sa obimom i relevantnim klauzulama naznačenim u istim,
a takođe moraju ispunjavati zahteve propisa iz Direktive za građevinske proizvode
(89/106).
1020
Sika d.o.o.
Patrijarha Pavla 1
22310 Šimanovci
Srbija
1020 – CPR – 010-033529
EN 1504-2
Proizvodi za površinsku zaštitu
Zaštitni premaz
Propustljivost vodene pare: SD < 5 m
(klasa I-paropropustan)
Kapilarna apsorpcija i
propustljivost vode
ω < 0,1 kg/(m2·h0,5)
Ispitivanje prionljivosti
(pull-off metodom):
≥ 1,0 (0,7) N/mm²
Reakcija na požar posle
nanošenja:
Klasa F
Opasne supstance u skladu sa 5.3
Sika d.o.o. Telefon +381 22 2155 777
Patrijarha Pavla 1 Telefaks +381 22 2155 780
22310 Šimanovci wwww.sika.co.rs
Srbija

DODATNE INFORMACIJE
Zemlja porekla Švajcarska
Tip premaza Hidroizolacija
Pokrivna moć (po lit.) 2,0 kg/m2 po sloju
Write Your Own Review
Opisujete proizvod:SIKA Top Seal-107 2 komp.25 kg